Şube Müdürlükleri

Çayır, Mera Ve Yem Bitkileri


ŞUBE PERSONELİ:​

1
Murat TÜRKMEN
Şube Müdür V.
2Ayhan DEMİRMühendis
3Naciye ÇELTİKÇİMühendis
4Osman BAYRAKTARMühendis
5Mustafa ÇAPKANMühendis
6
Fatih GÜRELMühendis
7Mustafa BURKUCUMühendis
​8
​Satı Mehmet SEZER​
​Mühendis
9
Sabit GÜLENÇZir. Teknikeri
10
Yusuf YAĞBASANZir. Teknikeri
11
İsmail ESKİCİZir. Teknikeri
12
Halit KENDİRCİZir. Teknikeri
13
Halit BEKİRBEŞEOĞLUZir. Teknikeri
14
Yusuf ÖZERZir. Teknikeri


ŞUBE GÖREVLERİ:​​​


Balıkçılık ve Su Ürünleri

​ŞUBE PERSONELİ:


ADI VE SOYADIÜNVANI
​1
Mehmet ÇABUKŞube Müdür V.
​2
Halil İbrahim AKKURTSu Ürünleri Mühendisi
​3
​Oral DÜLGERSu Ürünleri Mühendisi
​4
​Muhammet Burak SAĞIN​Su Ürünleri Mühendisi
​5
​Hülya ÜNALKimyager
​6
​Vahit CEBECİ​Mühendis
ŞUBE GÖREVLERİ:

1.Ortak belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek, (Bkz. GTHB.58.İLM.İKS.GT.00/005)

2. Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve

geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve

yetiştiricilik ile pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek,

3. Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,

4. Su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak.

5. Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve balıkçı barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak,

6. Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri yapmak,

7. Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki  değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

8. Alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler yapmak,

9. Görev alanı ile ilgili bilgi ve yeni teknolojileri balıkçılara ve su ürünleri yetiştiricilerine ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek,

 

10. Balıkçılar ve diğer sektör paydaşları için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak,

11. Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,

12. Av kotalarının takip ve denetimini yapmak

13. Su ürünleri istihsalinde bulunacak gemiler ve kişiler için ruhsat tezkerelerini, avlanma izinlerini düzenlemek, ruhsat tezkerelerinin vize işlemlerini yapmak,

14. Yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik olarak, deniz ve iç  u alanlarında, karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulunmak,

15. Yasak vasıta ve usullerle yapılacak araştırmalar için verilen iznin, uygulamasını takip ve kontrol etmek.

16. Nesli tehlikede olan türlerin ticareti ile ilgili işlemleri yürütmek,

17. Su ürünleri ile ilgili menşe ve nakil belgelerini düzenlemek veya düzenletmek ve denetlemek,

18. İlçelerden gelen bilgiler ve talepler göz önünde bulundurularak balıklandırma ihtiyacının teminine yönelik işlemleri yürütmek,

19. Çevre dostu üretim modellerinin uygulanmasını sağlamak

20. Balıkçılık idari binalarının işletilmesini sağlamak,

21. Su ürünleri işleme yerlerinin onay işlemlerini gerçekleştirmek ve denetlenmek,

22.Sularda nitrat direktifleri programı çerçevesinde gerekli izleme çalışmalarını yapmak

23. Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.


Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı

ŞUBE PERSONELİ:

1Fatih ÖNLEMŞube Müdür V./Mühendis (Tarım Eko.) 
2Arzu DEMİRBAŞMühendis (Tarla Bitkileri)
3Ayşe KOÇAKMühendis (Tarım Ekonomisi)
4Ümit UÇARMühendis (Bahçe Bitkileri) 
5Hakan AHMETOĞLUMühendis (Tarım Makineleri)
6Nurdan MATURMühendis (Tarla Bitkileri)
7Şaban HANMühendis (Tarım Ekonomisi)
8Zeynep ŞENSOY Mühendis (Bahçe Bitkileri) 
9Ayla BAYKALIMühendis (Tarla Bitkileri)
10Nermin UYGURMühendis (Bitki Koruma)
11Semiha USTAMühendis (Tarım Ekonomisi)
12Ferzan GÜLLÜ BAHÇACIOĞLUMühendis (Bitki Koruma)
13Emine MUĞLUMühendis (Toprak)
14Adnan KAYARZir. Teknikeri
15Mehmet ZUHURZir. Teknikeri
16Cemal ÖZDEMİRZir. Teknikeri
17Mustafa UYSALTeknisyen
18Asuman AŞIKKARİPV.H.K.İ.
19Salih CEBECİMemur


ŞUBE GÖREVLERİ:

a) İlin bitkisel üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

b) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek,

c) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,

ç) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,

d) Ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek,

e) Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını ortaya koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak,

f) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek, alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak,

g) İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet göstermek,

ğ) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette bulunmak,

h) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlara göndermek,

ı) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

i) Tohumluk üretici, işleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü yapmak,

j) Tohumluk, sus bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb. üretim materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.

k) Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek.

l) İl dahilinde faaliyette bulunan her turlu gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara Gore uygunluğunu denetlemek,

m) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek,

n) İlde ilk defa faaliyete gecen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,

o) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,

ö) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuvarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek,

p) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına Gore gerekli tedbirleri almak,

r) İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.

s) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve zararlıları ile erken uyarı tahmin vb. yöntemlerle ve entegre/biyolojik mücadele gibi en az kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu islerle ilgili gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak,

ş) Tarımsal işletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol etmek, izlemek ve denetlemek,

t) Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel urun hareketlerini ilde kontrol etmek,

u) İl dahilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek,

ü) Zirai ilaç satısı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği gibi hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek.

v) Konusunda faaliyet gösteren laboratuvarları belgelendirmek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.

y) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,

z) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

aa) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,

bb) Diğer mevzuat ve il Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. ​


Gıda ve Yem

ŞUBE PERSONELİ:

​SIRA NO
ADI VE SOYADIÜNVANI
​1
Ahmet DENİZ
Şube Müdürü
​2
Esen KEBELİVeteriner Hekim
​3
Neslihan Deniz DEREVeteriner Hekim
​4
Semiha ÖZDEMİR
Veteriner Hekim
​5
Mahmut Gencer YÜCEL
​Veteriner Hekim
​6
Ahmet SİRKECİOĞLU
​Veteriner Hekim
​7
​Fatih ÖZDEN
​Veteriner Hekim
​8
Sevgi SİPAHİZiraat Mühendisi
​9
Sibel KARASALİHOĞLUGıda Mühendisi
​10
Burcu EMEKSİZOĞLU
Gıda Mühendisi
​11
​Esra ŞENGÜL​Gıda Mühendisi​
​12
​Ayça BİLGİN​​Gıda Mühendisi​
​13
​Ahmet ÖZTÜRK
​Gıda Mühendisi​​
​14
​Duygu TORUN
​​Gıda Mühendisi​​
​15
Burhan KÜTÜKOĞLU
Teknisyen

ŞUBE GÖREVLERİ:

a) Gıda ve yem güvenilirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri Bakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek,

b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, isleme ve satış-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satış yeri ve toplu tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak,

c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,

c) Kombina ve mezbahalarda görev yapan akredite veteriner hekimlerin kaydını yapmak ve bunları konuyla ilgili mevzuatta belirlenmiş görevleri yönüyle denetlemek,

d) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği yönüyle denetimlerini yapmak,

e) Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel şikâyet veya alo gıda ihbar hattına gelen şikâyetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme işlemlerini yürütmek,

f) Gıda ve beslenmeyle ilişkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse il düzeyinde belirlenmiş projelerle ilgili çalışmalar yürütmek,

g) Konusunda faaliyet gösteren laboratuvarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek,

ğ) Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, isleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili olarak gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek,

h) Diğer mevzuat ve il Müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.​


Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği

​ŞUBE PERSONELİ:

​SIRA NO
ADI VE SOYADIÜNVANI
​1
Halis Turgut BAYDARŞube Müdür V.
​2
Yalçın ALGEDİKVeteriner Hekim
​3
İlhan UZUNVeteriner Hekim
​4
Özcan BAYDEMİRVeteriner Hekim
​5
Orhan HASKÖSEVeteriner Hekim
​6
Fatih URANLIVeteriner Hekim
​7
Erdal TEMELVeteriner Hekim
​8
Özlem POYRAZVeteriner Hekim 
​9
Tuna MELEZOĞLUVeteriner Hekim
​10
Dr. Çağlar ÇALIŞKANVeteriner Hekim
​11
Altan KIYMAZVeteriner Hekim
​12
Serdar HANÇERLİ​Veteriner Hekim
​13
Meltem KABAŞABANOĞLU
​Veteriner Hekim
​14
Ali AKGÜN​Veteriner Hekim
​15
Niyazi ALAN​Veteriner Hekim
​16
Tarık KÖSERECEP​Veteriner Hekim
​17
Pelin ÇANTA​Veteriner Hekim​
​18
​Ferdi TAŞÇI
​​Veteriner Hekim​
19
​Fuat TURHANOĞLUVeteriner Hekim​​
​20
Yaşar Zeynel ÇERÇİLERZiraat Mühendisi
​21
Erkan DANA
Ziraat Mühendisi​
​22
​Uğur BAĞCE
Mühendis
​23
Fehim AKGÜN
Veteriner Sağlık Teknikeri
​24
​Mahmut MANİSA
​Sağlık Teknikeri
​25
Barış UYSAL
Veteriner Sağlık Teknisyeni
​26
Davut GEÇER
​Veteriner Sağlık Teknisyeni

ŞUBE GÖREVLERİ:

a) Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara gecen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karsı koruyucu hizmetleri yürütmek, tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek,

b) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak,tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek

c) Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek.

ç) Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek,

d) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken veyardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, tasıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,

e) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,

f) Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi,kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,

g) İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,

ğ) Konusunda faaliyet gösteren laboratuvarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları hususlarda denetlemek

h) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuvarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak,

ı) Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.

i) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan isletmelerin, teknik yönden kontrolünü yapmak,

j) Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları denetlemek,

k) İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

l) Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek,

m) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık isletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek,

n) Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve denetlemek,

o) Hayvancılık ve su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

ö) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve yetiştiriciliğe, su ürünlerinin islenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her turlu bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek,

p) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,

r) Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her turlu teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve balıkçı barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak,

s) Su ürünlerinin yetiştiriciliği kapsamında ithalat ve ihracat işlemlerini Bakanlık faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirmek,

ş) Su ürünleri üretim, isleme ve satış yerlerinin ruhsatlandırmak, denetlenmek,

t) Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri yapmak,

u) Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve isletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

ü) Kalıntı - nitrat izleme çalışmaları; alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler yapmak,

v) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, elkitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere, tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla iletmek,

y) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

z) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,

aa) Diğer mevzuat ve il Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.​


İdari ve Mali İşler

ŞUBE PERSONELİ:​

​SIRA NO
ADI VE SOYADIÜNVANI
​1
Mustafa YAYLACIŞube Müdürü
​2
Hasan ŞAHİN​Şef
​3
Yılmaz SARIKAYA Ziraat Teknikeri
​4
Zühre UZUNOĞLUZiraat Teknikeri
​5
Metin KÖKENTeknisyen
​6
Vahit DAĞLIOĞLUTeknisyen
​7
Salih Erkan İNCEGİLTeknisyen
​8
Selahaddin AYTeknisyen
​9
Erol GÖÇMEZTeknisyen
​10
​Emin ERASLAN​Şoför
​11
Aycan ŞAHİNMemur
​12
Ömer TELLİMemur
​13
Hilmi AKGÜNŞoför
​14
Murat USLUİşçi
​15
Cemal BAKLACIOĞLUİşçi
​16
Kemal ERKOLİşçi
​17
Cevat ARABACIİşçi
​18
Yasin SEVİNÇİşçi
​19
Yusuf KENDİRCİİşçi
​20
Aliye KOLCUİşçi
​21
Necdet YAZICIİşçi
​22
Tolga AYRANCIİşçi
​23
Necati GEDİKİşçi (Valilikte geçici görevli)
​24
Şafak EMİRSATIİşçi 
​25
Hasan DEMİRKIRİşçi
​26
​Yılmaz KENDİRCİ​İşçi
​27
​Ahmet ER​İşçi
​28
Derya Yavuz SALCI​​Mühendis (Kastamonu TKDK Geçici Görevli)
​29
​Orhan USTA
​Mühendis (Mardin TKDK Geçici Görevli)
​30
​H.Salih ALADA
​İşçi
​31
​Can KUŞOĞLU​İşçi
​32
​Mehmet Oğuzhan YAVUZİşçi
​33
​Nilgün ERCAN
​Daimi İşçi
​34
​Esat YILDIZ
​Memur
​35
​Gamze ÇEVİK
​Memur
36
Hasan DEMİREZEN
Hizmetli
​37
​Hüseyin KAHMAOĞLU
Sürekli ​İşçi
​38
​Şükrü KÜNDEŞ
​Sürekli ​İşçi
​39
​Halime SAKALLIOĞLU
Sürekli ​​İşçi
​40
​Ferhan BUTUROĞLU
Sürekli ​​İşçi
​41
​Abdullah ŞAHİN
​Sürekli ​İşçi
​42
​Fatma ÇAĞLAR
​Sürekli ​İşçi

ŞUBE GÖREVLERİ:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri işleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak,

b) İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek,

c) İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri işlemlerini yapmak,

ç) İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

d) İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek,

e) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek,

f) İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

g) İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,

ğ) İl müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi'ni kurmak ve Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda bilişim varlıklarının çalışmasını temin etmek,

h) İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

i) İl Müdürlüğü için elektronik ortamda yürütülmesine ihtiyaç duyulan; her türlü yazılım ve hizmetin devamlılığını, güvenliğini ve kontrolünü sağlamak,

k) İl Müdürlüğünün internet siteleri ve intranet yapıları ile içerik yönetim sistemlerinin kullanımına yönelik çalışmalar yapmak,

n) İl Müdürlüğünün bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, onarımı, işletilmesi,

ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek,

o) İlgili kanunların belirlediği log kayıtlarının öngörülen sürece kaydedilmesini

sağlamak,

ö) İl Müdürlüğü bünyesinde işlenen ve saklanan verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve

erişilebilirliğini sağlamak,

ı) Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme

​ŞUBE PERSONELİ:

​SIRA NO
ADI VE SOYADIÜNVANI
​1
Sinan ÇELEBİCANŞube Müdürü V.
​2
Abdurrahman KARAKAYAZiraat Mühendisi
​3
Cihat SİPAHİZiraat Mühendisi
​4
​Serkan KOÇ​Ziraat Mühendisi​
​5
​Elife Gün KIYMAZ​Veteriner Hekim
​6
Faik SALCISu Ürünleri Mühendisi
​7
Neşe TARAKGıda Mühendisi
​8
Abdurrahim AVCIZiraat Teknikeri
​9
Hasan ÇAPARZiraat Teknikeri
​10
Yılmaz KENANZiraat Teknikeri
​11
Bayram ÇOŞKUNSOY
Gıda Teknikeri

ŞUBE GÖREVLERİ:

a) Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,

b) Tarım arazisinde ekili, dikili bitki alanlarının ve bunların ürünlerinin, taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel kanunlara göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı olmak,

c) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak.

ç) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek,

d) Çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,

e) İl dahilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye işletmeler, vakıflar, tarım ürünlerini isleyen, pazarlayan şirketlerin kurulmasına yol göstermek, yardımcı olmak,

f) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,

g) Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak,

ğ) İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak,

h) Tarım ürünlerinin islenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek,

ı) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,

i) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,

j) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, elkitabı, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,

k) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

l) Diğer mevzuat ve il Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.​


Koordinasyon ve Tarımsal Veriler

​ŞUBE PERSONELİ:

​SIRA NO
ADI SOYADIÜNVANI
​1
Veysel SELBİŞube Müdürü
2
​Hüseyin SARIMEHMETOĞLUVeteriner Hekimi​
​3
Neriman DELGE
​Ziraat Yüksek Mühendisi
​4
Ali ORTAAKARSU
Ziraat Mühendisi
​5
​​Sertaç OKTAY ​
​Ziraat Mühendisi
​6
​​Yusuf Yalçın KAPI
​Ziraat Mühendisi
​7
Serhat BAŞ
​Ziraat Mühendisi
​8
Ömür ONUR
Ziraat Mühendisi
​9
Harun DEMİRCİ
Ziraat Mühendisi
​10
​Nuri MUSAOĞLU
​Ziraat Teknikeri​
​11
​Hicret Serra ÇETİN
​Mühendis
​12
Aysu KÖSERECEP
Sosyolog

​ŞUBE GÖREVLERİ:

a) İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek,

b) Tarım teknolojisine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım araç ve yöntemleriyle intikal ettirmek,

c) araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon programlamak ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak.

c) İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak, tarımla ilgili her turlu istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak,

d) İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin dağıtımının planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime göndermek,

e) Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek,

f) Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda; il Müdürlüğü görev konularına ait ilde üretilen tüm bilgilere ilişkin tarımsal veri tabanı oluşturmak, istatistik ve döküm çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri Bakanlık merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak, bu münasebetle il Müdürlüğü bilişim Teknolojileri Birimi'ni kurmak, İstatistik Veri Ağı (İVA), çiftlik Muhasebe Veri Ağı(CMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında veri ve bilgilerin zamanında toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

g) Ürünler, riskler bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine ilişkin çalışmalar yapmak,

ğ) Tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek,

h) Hasar tazminat ödemeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,

ı) Afete uğrayan ve durumları 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun çerçevesinde değerlendirilecek kredi verilen çiftçilerin kredi dönüşlerini takip etmek,

i) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun uygulanmasını sağlamak

j) Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

k) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı çalışmaları yürütmek,

l) Diğer mevzuat ve il Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak

Arazi Toplulaştırma Ve Tarımsal Alt Yapı Şube Müdürlüğü

​ŞUBE PERSONELİ:

1Murat TÜRKMENŞube Müdürü
2Seven TÜRKMENMühendis (Bahçe Bitkileri)
3Hüseyin KÖRHÜSEYİNMühendis (Tarla Bitkileri)
4Hüseyin ÇAVUŞMühendis (Tarım Ekonomisi)
5Feyza Gaye BAYDARMühendis (Zootekni)
6
İhsan GÜZELAYDINMühendis (Tarım Ekonomisi)
7
Ünsal DİBEKOĞLUMühendis (Bitki Koruma) 
8
Murat DURSUNMühendis (Toprak)
9
İlknur TURHANOĞLU Mühendis (Toprak)
10
Borahan KITMİRMühendis (Harita)
11
Yılmaz ÇELTİKÇİZir. Teknikeri''