Birimlerimiz

Döner Sermaye Saymanlığı

BİRİM PERSONELİ:

ADI VE SOYADIÜNVANI
​1
Nedim YILMAZ​Sayman V.
2
​​İsa KÖROĞLU
​Tekniker
​3
​İsmail KÖSE​Teknisyen
​4
Remzi MEMEOĞLUTeknisyen
5
​​Bahattin TÜRKER​Memur
​6
​​Nurhan ÇELİK
​​Memur
BİRİM GÖREVLERİ:

 • Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (Bkz. Ek.2.1.2)
 • Her türlü istihkakların ve avansların evrakını, ödeme mektuplarını ve çekleri düzenlemek ve mahsuplarını yapmak,
 • İstihkakı ödenen kimsenin işletme ile alakasını kesmesi halinde idareye borcu veya ilişiği olup olmadığını araştırmak,
 • İşletmenin yapacağı sözleşmeleri mali mevzuat bakımından incelemek,
 • Ambarlara giren ve çıkan malların giriş ve çıkış fişlerini mahsuba bağlamak,
 • Veznedar, ayniyat ve ambar memurlarını kefalet kanunu esasları dahilinde kontrol etmek,
 • Müdür tarafından verilen emir üzerine amiri ita mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek,
 • Ambarlarda verilecek aylık mizanların muhasebe kayıtları ile uygunluğunu kontrol ederek noksanları müdüre bildirmek,
 • Bütçe ve çalışma programlarını inceleyerek bakanlıkça tasdik olunacak şekilde hazırlamak,
 • İşletme alacaklarının takip ve tahsili için gerekli işlemleri yapmak ve muhasebe fişlerini düzenlemek.
 • Yıl sonunda mal sayım tutanaklarına ve ambar mizanlarına göre bilanço ve maliyet cetvellerini hazırlayarak Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,
 • Yılsonu itibariyle Bakanlık ve Sayıştaya hesap vermek.
 • Saymanlık işlerini ve muhasebe yönetmeliği gereğince tutulacak olan muhasebe defter ve kayıtlarının günlük olarak yürütülmesini sağlamak,
 •  Veznedar ve saymanlık memurları arasında iş bölümü yapmak,
 • Muhasebe ile ilgili diğer işleri ifa etmek.

Sivil Savunma

SIRA NOADI VE SOYADIÜNVANI
1Belma ÇİFÇİSivil Savunma Uzmanı
2Satı ÖZMemur
3
​​Necdet ACAR​İşçi
BİRİM GÖREVLERİ:

 • Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek.
 • Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak.
 • Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak.
 • Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak.
 • Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek.
 • Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek.
 • Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 • Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek.
 • Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek.
 • Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek.
 • Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak.
 • Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek.
 • Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak.
 • Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak.
 • Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak.
 • Birden fazla bölümü ilgilendiren ortak faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yardımlaşma ve işbirliği içinde çalışmak.
 • Sorumlu olduğu faaliyetlerle ilgili bilgi akışını, kayıt, rapor ve yazışmaların kural ve talimatlarına uygun olarak düzenlenmesini, ilgili tüm belgelerin dosyalanıp saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak.
 • Katıldığı ya da sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde sürekli iyileştirme fırsatlarını araştırmak, iyileştirme önerilerinde bulunmak.
 • Faaliyetleri ile ilgili işlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla öneriler geliştirmek.
 • Yöneticisi tarafından istenen raporların hazırlanmasını sağlamak.
 • Üst yönetim tarafından görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmek.
 • Görevlendirilmesi halinde diğer yöneticilere vekalet etmek.
 • İmza yetkisini Kurumun menfaatleri doğrultusunda kullanmak, Kurumun itibarının korunması ve geliştirilmesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmek.
 • Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütmek ve etik kurallarına uymak.
 • İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak.   ​

Hukuk Birimi

​SIRA NO
ADI VE SOYADIÜNVANI
​1
Ayşegül ERDEMİR
Avukat
''